सँगै बसैाँ येा रात, नेपाली गजल

नेपाली गजल, शरद्धा बराल