गजल-बसी रहन पाए हुन्थ्येा

एकान्तमा संगै, बसी रहन पाए हुन्थ्येा
तिमी संगै सधै, हाँसी रहन पाए हुन्थ्येा !

नबराज बुढा 'नबिन उदासी'
फुलाएर फुलकेा थुंगा, उनेर माला
तिप्दै तिमी संगै, बसी रहन पाए हुन्थ्येा !

कती सताउँदेा हेा एकेाहेारेा त्येा मायाले
सधै तिमी संगै, टाँसी रहन पाए हुन्थ्येा !

टुट्ला माया छुट्ला फेरी संबन्ध
रेसमी डेारीले सैगै, कसी रहन पाए हुन्थ्येा !

अंग अंग सल्बलाउँदा प्रेमकेा नशाहरु
मायालु चुम्बले, डसी रहन पाए हुन्थ्येा !