लघुकथा

यहाँ पनी हामीलाई कसैको लगुकथा प्राप्त भएको छैन।