नेपाली गीत/ येा देशमा म एउटा मान्छे खेाजीरहेछु......