जिबन यात्राहरुमा........

प्राप्त भएको छैन हामीलाई संस्मरण..