यहाँ पनि हामीलाई 'लघु कथा' कसै बाट 
प्राप्त भएको छैन। यदी, हामीलाई प्राप्त भएमा 
प्रकाशित गर्नेछौं यो मेनुमा।