यहाँ पानी हामीलाई केहि प्राप्त भएको छैन।
पछी यहाँहरुका कथाहरु हामीलाई प्राप्त भएमा
हामीले प्रकाशन गर्नेछौं।