यो मेनुमा पनि हामीलाई उपन्यास 
प्राप्त भएको छैन। यदी तपाईहरु संग
उपन्यास छन् र उपन्यास लेख्नु भएको छ 
भने हामीलाई पठाउनुहोस हामी क्रमश: भाग 
भाग प्रकाशन गर्दै जानेछौं।