'केस्रा

 'दोष'

चस्क्यो छाती
किन राती

भाग्य दोषी
हुँदा ताँती

आफ्नै छाती
छैन भाँति /

- स्याङ्जाली रमेश
हाल:-यु.ए.ई.