उडी गए पछिहरु छोडी आज मलाई ...

उडी गए पछिहरु छोडी आज मलाई ...