अन्धकारमा म रुदा ... तिमी जुन भई हासीदेउ


अन्धकारमा म रुदा ...
तिमी जुन भई हासीदेउ..