बादलले छाएको मुहारमा बहार आवोस ! मारी सकेको आस्था फेरी एकपल्ट बिउझेर आवोस !!